Dostawa paliwa drzewnego – pellet dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla filii w Rościsławicach)

2022_BZP 00439018_01 SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysterna zał.7 zobowiązanie zał.8 – Oświadczenie własne Wykonawcy Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert ZP 26 2022